Attendees

Rui, Lijing, Xueli, Chang, Yong, Tongxuan, Xiaonan, Junjie


Agenda

  • Xueli: Will (1976); Will (1992)
  • Xiaonan: Messenger & Read (2012)
  • Rui: modified TOV equations