Attendees

Rui, Lijing, Chang, Yong, Tongxuan, Junjie


Agenda

  • Rui: modified TOV equations