Attendees

Rui, Lijing, Chang, Yong, Junjie, Xueli


Agenda

  • Xueli: Fisher matrix