Attendees

Rui, Lijing, Chang, Yong, Junjie, Xueli, Jiayin


Agenda

  • Round table
  • Chang: research progress
  • Lijing: GW190425 [link]