Attendees

Chang, Junjie, Xueli, Rui, Yong, Lijing, Hongbo, Yiren, Huimei, Alireza


Agenda

  • Chang: Search for intermediate-mass black holes

Reference

Intermediate-Mass Black Holes

Time

2:00 pm – 4:00 pm