Attendees

Rui Xu, Yong, Chang, Hongbo, Junjie, Rui Zhu, Xueli, Lijing


Agenda

  • Round table
  • Rui: Research update – code to solve spherical NS in STGB

Time

7:00 pm – 10:00 pm