Attendees

Ziming, Yacheng, Zexin, Dicong, Hongbo, Rui Xu, Chang, Junjie, Yong, Xueli, Lijing


Agenda

Time

6:00 pm – 9:00 pm