Attendees

Ziming, Yacheng, Zexin, Dicong, Hongbo, Rui Xu, Chang, Junjie, Yong, Xueli, Lijing


Agenda

  • Round table

  • arXiv Reading

  • Yong Gao: Progress on research topic: magnetar precession

Time

6:30 pm – 9:00 pm