Attendees

Garvin, Haitian, Zhenwei, Zhanfeng, Yiming, Peixiang, Ziming, Yacheng, Zexin, Dicong, Yong, Rui, Chang, Junjie, Xueli, Hongbo, Lijing


Agenda

  • Haitian Wang: Toward inference of overlapping gravitational-wave signals

    Ref: Elia Pizzatiet al.[Link].

Time

18:30 pm – 22:00 pm