• Discussion on Research Topics 21/05/2020

  Attendees Huimei, Yichen, Zihe, Junjie, Yong, Rui, Jiayin, Chang, Xueli, Lijing, Minghao, Xinmiao Agenda Huimei: Constrain the photon mass with...


 • Discussion on Research Topics 20/05/2020

  Attendees Junjie, Yong, Rui, Jiayin, Chang, Xueli, Lijing, Zihe, Huimei, Xinmiao Agenda Junjie: Constrain Lorentz-invariance violation using GW observtions Reference...


 • Discussion on Research Topics 18/05/2020

  Attendees Yong, Rui, Jiayin, Chang, Xueli, Junjie, Lijing, Zhi, Yiren, Xinmiao Agenda Round table Yong: The observation of GW190412 Reference...


 • Discussion on Research Topics 16/05/2020

  Attendees Rui, Jiayin, Yong, Chang, Xueli, Junjie, Lijing, Yacheng, Shanshan, Zhi, Huimei, Minghao Agenda Rui: Neutron star scalar field in...


 • Discussion on Research Topics 15/05/2020

  Attendees Jiayin, Yong, Chang, Xueli, Junjie, Rui, Lijing, Xuxiang, Yiren, Huimei Agenda Jiayin: Motion and gravitational wave generation for compact...


 • Discussion on Research Topics 13/05/2020

  Attendees Yong, Chang, Xueli, Junjie, Rui, Lijing, Jiayin, Huimei Agenda Yong: Observations of Blazar OJ 287 and the test of...


 • Discussion on Research Topics 11/05/2020

  Attendees Chang, Xueli, Junjie, Yong, Zhi, Rui, Lijing, Jiayin, Yiren, Xinmiao, Huimei Agenda Round table Chang: Tests of general relativity...


 • Group Discussion against nCov 02/05/2020

  Attendees Xueli, Junjie, Yong, Zhi, Rui, Chang, Lijing, Jiayin, Xinmiao, Minyu, Huimei, Shanshan, Yacheng, Minghao Agenda Xueli: Testing general relativity...


 • Group Discussion against nCov 01/05/2020

  Attendees Junjie, Yong, Rui, Chang, Xueli, Lijing, Jiayin, Shanshan, Minghao, Zhi Agenda Junjie: Gravitational waves with Lorentz violation II Reference...


 • Group Discussion against nCov 29/04/2020

  Attendees Yong, Zhi, Junjie, Rui, Chang, Xueli, Lijing, Jiayin, LingSun, Zihe, LinJie, Minghao, Huimei Agenda Yong: Multimessenger observations of freely...